Saaremaa, Estonia +372 56499 602info@dreiman.eudreimann-oy Monday to Friday 08.00-17.00

Septikud ja imbväljakud

Kui puudub võimalus liituda üldkasutatava kanalisatsioonivõrguga, on septik heitvete probleemi kõige tulusam ja tõhusam lahendus. Septikud kujutavad endast kolmekambrilisi silindrilisi klaasplastist mahuteid, mis valmistatakse programmjuhtimisega tööpinkidel pealemähkimise meetodil ning mida kasutatakse mitmesugustes erakanalisatsioonisüsteemides heitvete kogumiseks ja ärajuhtimiseks.

Heitvete eemaldamiseks üheperekonnaelamust sobib septik, mille maht on 2m3 (kuni 4 inimest) või 3m3 (5-7 inimest).

Kuna heitveed juhitakse vahetult pinnasesse on septiku paigaldamiseks vajalik kohaliku omavalitsuse luba. Kui septiku paigaldamine osutub võimatuks, siis on võimalus paigaldada kogumismahuti.

Imbväljak

Heitvete loomulik imbumine pinnasesse on kõige tavalisem ja üldjuhul ka kõige tõhusam heitvee kõrvaldamise viis. Kõnealuse meetodi kasutamine sõltub pinnase suutlikkusest heitvett vastu võtta. Heitvete puhastamise lõppetapp leiab aset vahetult imbväljaku killustikukihis ja seda ümbritsevas pinnases.

Kui imbväljak asub septikust kõrgemal, on heitvee eemaldamiseks vaja pumpa, mille võib paigaldada septiku kolmandasse kambrisse või eraldi kaevu. Septiku kolmandas kambris asuv pump võib olla nii statsionaarne kui ka sukelpump. Pumba kasutamisel tuleb paigaldada süsteemi ka jaotuskaev, mille ülesanne on tagada vee ühtlane jaotumine imbtorude vahel. Pump valitakse sõltuvalt kõrguste vahest.

Imbväljaku rajamine

Drenaažtorud paigaldatakse ühte või mitmesse ettevalmistatud tranšeesse. Kui tranšeesid on ainult üks, peab torude vahekaugus olema vähemalt 1,5m. Torude paigaldamisel kahte või enamasse tranšeesse on nende vahekaugus vähemalt 2m. Tranšeede põhi kaetakse 30cm paksune killustikukiht (fraktsioon 16…32mm). Drenaažtorud ühendatakse septiku väljundtoruga. Drenaažtorude kalle on 5 – 10 mm meetri kohta. Kõik torustikuharud lõpevad õhutustoruga. Killustikukihi peale laotatakse geotekstiilkangas, peale seda täidetakse tranšee pinnasega. Torusid kattev pinnasekiht peab olema vähemalt 40cm paksune.

Imbväljaku hooldamine

Septikut puhastatakse vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui kord aastas. Kui setted on tõusnud septiku poole kõrguseni, tuleb septik puhastada ja pesta. Pärast iga puhastamiskorda täidetakse septik puhta veega. Septiku puhastamisel on soovitatav jätta sellesse veidi setteid, et kiirendada lagunemisprotsessi. Põõsaste või puude istutamine imbväljakule on keelatud. Kanalisatsiooni ei tohi kallata õlisid, värve, lahusteid ja muid ohtlikke kemikaale.

Filterväljak

Kui pinnase imamisvõime on väike (põhjavee tase on kõrge, ülemised pinnasekihid on liiga savised jms), tuleb imbtorustiku alla paigaldada täiendav vett läbi laskvast liivast koosnev filtreerimiskiht. Puhastatud vesi juhitakse drenaažisüsteemi abil drenaažikraavi, jõkke, järve jne.

Kui filterväljak asub septikust kõrgemal, on heitvee eemaldamiseks vaja pumpa, mille võib paigaldada septiku kolmandasse kambrisse või eraldi kaevu. Septiku kolmandas kambris asuv pump võib olla nii statsionaarne kui ka sukelpump. Pumba kasutamisel tuleb paigaldada süsteemi ka jaotuskaev, mille ülesanne on tagada vee ühtlane jaotumine imbtorude vahel. Pump valitakse sõltuvalt kõrguste vahest.

Filterväljaku rajamine

Kaeva filterkraavid ja tasanda nende põhjad. Täida kaeviste põhjad 30 cm paksuse killustikukihiga (fraktsioon 16-32 mm). Aseta killustikukihile filtertorud ja ühenda nad omavahel muhvide abil. Anna torustikule kogu pikkuses ühtlane kalle, 5-10 mm meetri kohta. Kui kogu filtersüsteem on paigas, siis septiku poole jäävate filtertorude otstesse kinnita põlvede abil õhutustorud. Täida filtertorude ümbert ja pealt killustikuga ning kata killustikukiht filterkangaga. Filterkanga peale laota kogu kaevise ulatuses ehitusliiva, igat kihti mõõdukalt tihendades. Tihendamine aitab ära hoida pinnase hilisema vajumise. Liivakihi peale laota 10-20 cm paksune killustikukiht, mille peale aseta imbtorud. Ühenda imbtorud septikust või jaotuskaevust tulevate jaotustorudega painduvate põlvede abil. Ühenda imbtorud omavahel muhvidega ja anna torudele kogu imbliini pikkuses ühtlane kalle, 5-10 mm meetri kohta. Fikseeri imbtorustik külgedelt ja pealt killustikuga. Imbliinide lõpus ühenda imbtorud põlvede abil õhutustorudega. Kata killustikukiht kogu kaevise pikkuses filterkangaga, mis takistab täitepinnase segunemist killustikuga.  Täida filterkraavid täitepinnasega

Filterväljaku hooldamine

Septikut puhastatakse vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui kord aastas. Kui setted on tõusnud septiku poole kõrguseni, tuleb septik puhastada ja pesta. Pärast iga puhastamiskorda täidetakse septik puhta veega. Septiku puhastamisel on soovitatav jätta alles veidi setteid, et kiirendada lagunemisprotsessi. Kui jaotuskaevu koguneb setteid, tuleb kaev puhastada ja veega üle pesta. Filterväljakule ei tohi istutada suuri põõsaid ega puid. Talvel tuleb ventilatsioonitorud lumest ja jääst puhtana hoida. Kanalisatsiooni ei tohi kallata õlisid, värve, lahusteid ja muid ohtlikke kemikaale ega mitmesuguseid hügieenitarbeid ja muud sellist prahti, mis võib torustiku ummistada.

Lisainformatsiooni saate logole vajutades.

logolll

Menu